📣 รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 📣 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง

0
147

📣 รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 📣
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง
เปิดรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานประสานงานติดตามประเมินผล
และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของจังหวัดระยอง


🔵หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานติดตามประเมินและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของจังหวัดระยอง
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในวันทำการปกติ
 • ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดของ ททท.สำนักงานระยอง
 • ประสานงานรวบรวมข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการตลาดของ ททท.สำนักงานระยอง
 • ดูแลข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร เทศกาลและประเพณี เส้นทางท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ผ่านช่องทาง Online และ Offline ของ ททท.สำนักงานระยอง


  ⚪️ คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาไม่ต่ำวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office : Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน มีความละเอียด รอบคอบ สามารถวางแผนการทำงานและปฏิบัติงานเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถทำงานนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  🔵 ลักษณะการจ้าง
  ลูกจ้างโครงการ ต่อสัญญารายปี
  เงินเดือน 15,000 บาท


  ⚪️ เอกสารประกอบการสมัครงาน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงมาแสดง
 • Resume ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ 1 ฉบับ

  🔵 ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/…/14vJuuyssCct5qXtLsOl…/view…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.